Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eiga allir að fá nám við hæfi:

 7.1 Nám við hæfi hvers og eins

Í 2. grein laga um grunnskóla er lögð áhersla á það meginhlutverk grunnskólans að
stuðla að alhliða þroska allra nemenda. Í þessu felst krafan um að nám sé á forsendum
hvers og eins nemanda og fari fram í hvetjandi námsumhverfi þar sem hann finnur til
öryggis og fær notið hæfileika sinna.
Nám í grunnskóla tekur mið af þroska, persónugerð, hæfileikum, getu og áhugasviði
hvers og eins. Við allt skipulag skólastarfs og kennslu ber að leggja þessi atriði til
grundvallar. Það gerir kröfur um að kennari leggi sig fram um að kynnast hverjum þeim
nemanda sem hann kennir, meti stöðu hans í námi og hafi bæði nemanda og foreldra
hans með í ráðum um þau markmið sem stefnt skal að hverju sinni. Leggja skal áherslu
á að foreldrar fylgist með námsframvindu barna sinna.

 7.2 Jöfn tækifæri til náms

Í grunnskóla eiga allir nemendur rétt á að stunda nám við sitt hæfi. Tækifærin eiga að
vera jöfn óháð atgervi og aðstæðum hvers og eins. Þess er því gætt að tækifærin ráðist
ekki af því hvort nemandi er af íslensku bergi brotinn eða af erlendum uppruna. Þau eru
óháð því hvort um drengi eða stúlkur er að ræða, hvar nemandi býr, hverrar stéttar hann
er, hvaða trúarbrögð hann aðhyllist, hver kynhneigð hans er, hvernig heilsufari hans er
háttað eða hvort hann býr við fötlun eða hverjar aðstæður hans eru.

 7.3 Nám í skóla án aðgreiningar

Á grunnskólastigi eiga allir nemendur rétt á að stunda skyldunám í almennum
grunnskólum án aðgreiningar sem öll börn eiga rétt á að sækja. Með skóla án
aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar sem
komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir hvers og eins með manngildi, lýðræði
og félagslegt réttlæti að leiðarljósi. Í skóla án aðgreiningar er gengið út frá því að allir fái
jöfn eða jafngild tækifæri til náms og að námið sé á forsendum hvers einstaklings. Í skóla
án aðgreiningar ríkir ákveðið viðhorf sem einkennist af virðingu fyrir rétti allra nemenda
til virkrar þátttöku í námssamfélagi heimaskóla óháð atgervi þeirra og stöðu. Þessi
grundvallarhugmyndafræði í skólastarfi hér á landi felur í sér alhliða hlutdeild, aðgengi
og þátttöku allra nemenda í skólastarfinu. Menntun án aðgreiningar er samfellt ferli sem
hefur það að markmiði að bjóða upp á góða menntun fyrir alla. Borin er virðing fyrir
fjölbreytileika og mismunandi þörfum, hæfileikum og einkennum nemenda og leggja
skal áherslu á að útrýma öllum gerðum mismununar og aðgreiningar í skólum.
Nemendahópur í grunnskóla er fjölbreyttur og þarfir þeirra mismunandi. Sveitarfélög
skulu sjá til þess að skólaskyld börn, sem lögheimili eiga í sveitarfélaginu eða eru vistuð hjá
fósturforeldrum sem lögheimili eiga í sveitarfélaginu, fái sérstakan stuðning í skólastarfi í
samræmi við sérþarfir þeirra eins og þær eru metnar. Nemendur með sérþarfir teljast þeir
sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra
erfiðleika og/eða fötlunar, nemendur með leshömlun, langveikir nemendur, nemendur
með þroskaröskun, geðraskanir og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir. Bráðgerir
nemendur og nemendur, sem búa yfir sérhæfileikum á vissum sviðum, eiga rétt á að fá
námstækifæri við sitt hæfi. Þeir eiga að fá tækifæri til að þroska sérhæfileika sína og nýta
tímann til hins ýtrasta með því að glíma við fleiri og flóknari markmið og krefjandi nám á
eigin forsendum sem er þeim merkingarbært.
Ef foreldrar og sérfræðingar skóla meta aðstæður nemandans þannig að honum sé fyrir
bestu að stunda nám í sérskóla geta foreldrar óskað eftir skólavistun í sérskóla tímabundið
eða að öllu leyti. Í þessum efnum ráða hagsmunir barnsins.

Hægt er að lesa Aðalnámskrá í heild sinni hér : http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/